021-88288161-2

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL O1

TF228WN

ترموستات دیجیتالی O1

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید رنگ – فن کویل ۲ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TF228WNM

ترموستات دیجیتالی O1

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید رنگ – فن کویل ۲ لوله – شبکه Modbus۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TF428WNM

ترموستات دیجیتالی O1

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید رنگ – فن کویل ۲ -۴ لوله – شبکه Modbus۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL O3

TF428WN

ترموستات دیجیتالی O3

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید رنگ – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TF428DN

ترموستات دیجیتالی O3

۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشکی رنگ – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TF428SN

ترموستات دیجیتالی O3

۰۰,۰۰۰,۰۰۰نقره ای رنگ – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TF428GN

ترموستات دیجیتالی O3

۰۰,۰۰۰,۰۰۰رز گلد رنگ – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL HALO

T6861H2WB-M

ترموستات دیجیتالی HALO

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید با نمایشگر افقی – فن کویل ۲ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
T6861H2WB

ترموستات دیجیتالی HALO

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید با نمایشگر افقی – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
T6861V2WB

ترموستات دیجیتالی HALO

۰۰,۰۰۰,۰۰۰سفید با نمایشگر عمودی – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت ترموستات دیجیتالی هانی ول HONEYWELL تحت شبکه HALO

HT9610P0100

ترموستات دیجیتالی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمایشگر افقی سفید – فن کویل ۲ یا ۴ لوله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HT9611D3100

ترموستات دیجیتالی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰درایور – فن کویل ۲ لوله – شبکه BACnet MS/TP۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
HT9612D3100

ترموستات دیجیتالی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰درایور – فن کویل ۲ یا ۴ لوله – شبکه BACnet MS/TP۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه