021-88288161-2

لیست قیمت دستگاه های پکیج هوایی یکپارچه GL گلدایران

لیست قیمت دستگاه های پکیج هوایی یکپارچه GL

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت دستگاه های پکیج هوایی یکپارچه GL

GLRCT-100

پکیج هوایی

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۱۰RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-125

پکیج هوایی

۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۱۲٫۵RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-150

پکیج هوایی

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۱۵RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-175

پکیج هوایی

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۱۷٫۵RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-200

پکیج هوایی

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۲۰RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-250

پکیج هوایی

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۲۵RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLRCT-300

پکیج هوایی

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰پکیج یکپارچه پشت بامی مبرد – با ظرفیت ۳۰RT تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

گارانتی محصولات: ۵ سال کمپرسور و ۱۸ ماه سایر قطعات