021-88288161-2

لیست قیمت پنکه های تفال TEFAL

لیست قیمت پنکه تفال TEFAL

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه
لیست قیمت پنکه رومیزی تفال TEFAL
VF2250

پنکه رومیزی تفال

۳,۶۳۰,۰۰۰پنکه رومیزی تفال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VF3610

پنکه رومیزی تفال

۴,۰۷۰,۰۰۰پنکه رومیزی تفال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VF3640

پنکه رومیزی تفال

۴,۷۸۵,۰۰۰پنکه رومیزی تفال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت پنکه ایستاده تفال TEFAL
VF5660

پنکه ایستاده تفال

۶,۲۴۸,۰۰۰پنکه ایستاده تفال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VF5670

پنکه ایستاده تفال

 پنکه ایستاده تفال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه