021-88288161-2

لیست قیمت مایکروویو ال جی LG

لیست قیمت مایکروویو ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG اینورتر هوشمند

MW31W

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۷,۷۵۰,۰۰۰۲۵ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – کانوکشن – بخار پز – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – ۱۶ برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – درب پاکتی – ماست ساز – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MW31B

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۷,۹۵۰,۰۰۰۲۵ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – کانوکشن – بخار پز – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – ۱۶ برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – درب پاکتی – ماست ساز – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG42W

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۸,۵۵۰,۰۰۰۲۵ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – گریل- دستگیره پاکتی مدور – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی –برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG42S

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۸,۹۵۰,۰۰۰۲۵ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – گریل- دستگیره پاکتی مدور – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG48W

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۰,۴۰۰,۰۰۰۴۲ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – گریل- دستگیره پاکتی مدور – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG48S

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – گریل- دستگیره پاکتی مدور – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG48B

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – گریل- دستگیره پاکتی مدور – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC65WR

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۵,۸۵۰,۰۰۰۲۹ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – کانوکشن– آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – ماست ساز – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC65BR

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۶,۶۰۰,۰۰۰۲۹ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – کانوکشن– آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – ماست ساز – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC65CSR

مایکروویو اینورتر هوشمند ال جی

۱۷,۶۰۰,۰۰۰۲۹ لیتر – تکنولوژی اینورتر هوشمند – کانوکشن – بخار پز – آنتی باکتریال – سینی۶ ضلعی – ۳۶ برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG فر سولاردام

MS93WCR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۱۹,۹۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS93SCR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۲۰,۴۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS94WCR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۲۱,۴۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS94SCR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۲۱,۹۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG فر سولاردام پرشیا

MS95WCR

مایکروویو فر سولاردام پرشیا ال جی

۲۲,۹۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام پرشیا – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سنسور اتوماتیک – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS95SCR

مایکروویو فر سولاردام پرشیا ال جی

۲۳,۴۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام پرشیا – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سنسور اتوماتیک – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS97WCR

مایکروویو فر سولاردام پرشیا پلاس ال جی

۲۴,۴۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام پرشیا پلاس – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سنسور اتوماتیک – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS97BCR

مایکروویو فر سولاردام پرشیا پلاس ال جی

۲۴,۹۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام پرشیا پلاس – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سنسور اتوماتیک – مشکی آینه ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS97TCR

مایکروویو فر سولاردام پرشیا پلاس ال جی

۲۴,۹۰۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام پرشیا پلاس – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سنسور اتوماتیک – استیل۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG فر سولاردام

MS91WR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۱۴,۸۵۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – جوجه گردان – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MS91SR

مایکروویو فر سولاردام ال جی

۱۵,۲۵۰,۰۰۰۳۸ لیتر – فرسولاردام – هیتر ذغالی – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG گریل

MG41W

مایکروویو گریل ال جی

۵,۹۰۰,۰۰۰۲۳ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG41S

مایکروویو گریل ال جی

۶,۲۰۰,۰۰۰۲۳ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG44W

مایکروویو گریل ال جی

۷,۶۰۰,۰۰۰۳۰ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG44S

مایکروویو گریل ال جی

۷,۹۰۰,۰۰۰۳۰ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG47WM

مایکروویو گریل ال جی

۸,۶۰۰,۰۰۴۰ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – سفید آینه ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MG47SM

مایکروویو گریل ال جی

۸,۹۰۰,۰۰۰۴۰ لیتر – گریل – منوی غذا های ملل – نقره ای آینه ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت  مایکروویو ال جی LG سولار کانوکشن

MC61WR

مایکروویو سولار کانوکشن ال جی

۱۰,۶۰۰,۰۰۰۳۲ لیتر – سولار کانوکشن – هیتر ذغالی – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC61SR

مایکروویو سولار کانوکشن ال جی

۱۰,۹۰۰,۰۰۰۳۲ لیتر – سولار کانوکشن – هیتر ذغالی – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC62WCR

مایکروویو سولار کانوکشن ال جی

۱۲,۶۰۰,۰۰۰۳۲ لیتر – سولار کانوکشن – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC62BCR

مایکروویو سولار کانوکشن ال جی

۱۲,۹۰۰,۰۰۰۳۲ لیتر – سولار کانوکشن – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
MC62SCR

مایکروویو سولار کانوکشن ال جی

۱۲,۹۰۰,۰۰۰۳۲ لیتر – سولار کانوکشن – هیتر ذغالی – بخار پز – جوجه گردان – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه