021-88288161-2

لیست قیمت لباسشویی ال جی LG

لیست قیمت لباسشویی ال جی LG

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۳۰۶۳۶۲۱NW – رنگ سفید – ۶ کیو۴۹,۰۰۰,۰۰۰یکشنبه ۲ دیموجود
۳۱۰۳۶۲NW – سفید۴۸,۰۰۰,۰۰۰یکشنبه ۲۵ آذرموجود
۴۳۵۶۶۲NS – سیلور۴۹,۰۰۰,۰۰۰یکشنبه ۲۵ آذرموجود
۳۰۵۲۹۴۶SS – WiFi – رنگ سیلور – ۹ کیلو۶۹,۰۰۰,۰۰۰چهارشنبه ۲۱ آذرموجود
۲۹۰۰WM-821N – سفید – ۸ کیلویی۵۴,۰۰۰,۰۰۰سه شنبه ۲۰ آذرموجود
۲۹۰۲WM-821N – سیلور – ۸ کیلویی۵۵,۰۰۰,۰۰۰سه شنبه ۲۰ آذرموجود
۳۰۵۴۸۴۵SS – رنگ سیلور – ۸ کیو۵۶,۴۵۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۵۸۴۵SW – رنگ سفید – ۸ کیو۵۴,۷۴۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۶۸۴۳SW – رنگ سفید – ۸ کیو۵۱,۳۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۷۸۴۳SS – رنگ سیلور – ۸ کیو۵۳,۱۵۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۸۷۴۳SS – رنگ سیلور – ۷ کیو۴۶,۵۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۹۷۴۳SW – رنگ سفید – ۷ کیو۴۴,۷۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۶۲۶۲۱NS – رنگ سیلور – ۶ کیو۳۶,۷۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۶۴۶۲۳ST – رنگ تیتانیوم – ۶ کیو۳۸,۵۵۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۶۵۶۲۳SW – رنگ سفید – ۶ کیو۳۷,۴۵۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۷۲K702NW – رنگ سفید – ۷ کیلو۳۵,۹۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۰۶TL125NW – رنگ سفید – ۱۲/۵ کیلو۴۹,۸۸۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۰۷TL125SS – رنگ استیل – ۱۲/۵ کیلو۵۴,۵۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۰۸۷۲۱NS – رنگ سیلور – ۷ کیلو۴۳,۳۵۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۰۹۷۲۱NW – رنگ سفید – ۷ کیلو۴۱,۴۹۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۰G128SW – رنگ سفید – ۱۲ کیلو۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۱G128SS – رنگ استیل – ۱۲ کیلو۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۲TW1057CS – رنگ استیل – ۱۷ کیلو۸۵,۸۹۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۳TW1057CW – رنگ سفید – ۱۷ کیلو۸۲,۷۸۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۴TW1057NS – رنگ سیلور – ۱۷ کیلو۸۵,۸۹۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۵TL-160NWS – رنگ سفید -۱۶ کیلو۵۹,۵۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۶TL-160SS – رنگ سیلور -۱۶ کیلو۶۴,۲۹۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۷G1052SW – رنگ سفید – ۱۰/۵ کیلو۷۶,۳۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۱۱۸G1052SS – رنگ استیل – ۱۰/۵ کیلو۷۸,۵۰۰,۰۰۰دوشنبه ۱۹ آذرموجود
۳۰۵۳۹۴۶SW۵۹,۸۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۰۸۵۶CS۵۸,۷۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۱۸۵۶CW۵۶,۸۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۶۱۰۵DW۹۵,۸۸۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۷۱۰۵DS۹۹,۵۱۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۸۱۰۵SS۸۱,۳۸۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۶۹۲Mini۴۷,۳۶۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۰۱۰۱۵SW۶۸,۸۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۱۱۰۱۵SS۷۱,۲۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۳۱۰۴۵CW۷۴,۹۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۴۱۰۴۵CS۷۷,۹۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۵۱۲۰CW۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۶۲۰MINI۴۷,۸۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۷۱۷۰CS۱۳۶,۱۳۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۸۳۵MINI۵۹,۴۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۷۹۸۴NT۴۲,۹۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۰۸۴NW۴۱,۵۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۱۷۱NT۳۰,۶۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۲۷۱NW۲۹,۲۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۳۱۲۴SW۸۴,۷۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۴۱۲۴SS۸۷,۳۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۵۱۰۵۵CS۷۷,۹۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۶۱۰۵۵CW۷۵,۰۴۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۷۱۰۵۰SW۶۹,۱۸۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۸۱۰۵۰ST۷۰,۷۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۸۹L85SW۴۶,۱۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۰L85ST۴۷,۴۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۱L85NW۴۱,۷۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۲L85NT۴۳,۰۸۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۳۸۲۸W۲۷,۷۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۴۸۲۸T۲۸,۸۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۵۸۰NT۳۷,۹۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۶۸۰NW۳۶,۴۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۷۷۸NW۳۳,۱۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۸۷۸NT۳۴,۶۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۰۹۹۷۲NT۳۲,۱۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۱۰۰۷۲NW۳۰,۷۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۱۰۱۷۰NW۲۶,۸۹۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۱۰۲۶۲NT۲۹,۹۸۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۱۰۴۵۱۳TW۴۸,۹۵۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود
۳۱۰۵۵۱۳TS۵۳,۳۰۰,۰۰۰سه شنبه ۶ آذرموجود

 

 

کد محصولمشخصات محصول
WM-L85ST۸ کیلو – سری جدید تایتان – بخار شوی – تیتانیوم – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – پنل تمام لمسی مشکی – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-L85SW۸ کیلو – سری جدید تایتان – بخار شوی – سفید – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – پنل تمام لمسی مشکی – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-L85NT۸ کیلو – سری تایتان – تیتانیوم – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – پنل تمام لمسی مشکی – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-L85NW۸ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – پنل تمام لمسی سفید – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-M84NT۸ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – صفحه نمایش LED و لمسی – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-M84NW۸ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – مجهز به Turbowash – صفحه نمایش LED و لمسی – ۶ Motion – انرژی ۴۰% – A+++
WM-M80NT۸ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۴۰۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M80NW۸ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۴۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M78NT۷ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M78NW۷ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M72NT۷ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب نقره ای – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M72NW۷ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب سفید – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M71NT۷ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۰۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب نقره ای – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M71NW۷ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۰۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب سفید – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-K702NW۷ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب سفید – دارای ۹ برنامه شست و شو و ۶ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-K70NW۷ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۰۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۹ برنامه شست و شو و ۶ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M62NT۶ کیلو – سری تایتان – نقره ای – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-M62NW۶ کیلو – سری تایتان – سفید – ۱۲۰۰ دور – نسل جدید موتور بدون تسمه post DD با مصرف کمتر – درب استیل – دارای ۱۳ برنامه شست و شو و ۱۱ برنامه اضافی – ۶ Motion – انرژی ۳۰% – A+++
WM-SG120CW۱۲ کیلو – خشک کن ۷ کیلو – سفید – ۲۴ برنامه شست و شو –  نوع صفحه نمایش LCD تمام لمسی دایره‌ای با قطر ۷ اینچ-  مجهز به سیستم کنترل از را دور Wi-Fi- مجهز به سیستم تعلیق و محرکه Centum بدون صدا و لرزش- مجهز به سیستم شستشوی کامل سریع- سیستم هوشمند- سیستم عیب یابی هوشمند- مجهز به بخارشوی – درب مشکی بزرگ با شیشه سکوریت – سیستم توزیع اتوماتیک مواد شوینده بر اساس وزن و میزان تشخیص کثیفی لباس
WM-G20Miniلباس شویی Miniwash Signature – ظرفیت ۲ کیلو – قابلیت شست و شو جداگانه و همزمان با دستگاه اصلی – ۸۰۰ دور – پنل لمسی – ۸  برنامه شستشو
WM-TW170CS۱۷ کیلو – ۱۱۰۰ دور – رنگ تمام استیل – ۱۰ کیلو خشک کن با تکنولوژی Hybrid – سه حالت خشک کن – بخارشوی TrueSteam – مجهز به WiFi – طراحینل و درب یکپارچه – مجهز به TurboWash – مجهز به ۳٫۵ کیلو Miniwash برای شستشوی جداگانه و بطور همزمان با ۶ برنامه
WM-T35Mini۱۷ کیلو – ۱۱۰۰ دور – رنگ تمام استیل – ۱۰ کیلو خشک کن با تکنولوژی Hybrid – سه حالت خشک کن – بخارشوی TrueSteam – مجهز به WiFi – طراحینل و درب یکپارچه – مجهز به TurboWash – مجهز به ۳٫۵ کیلو Miniwash برای شستشوی جداگانه و بطور همزمان با ۶ برنامه
WM-G105DSسری G – ظرفیت ۱۰٫۵ کیلو با ۷ کیلو خشک کن هیبریدی – رنگ استیل – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – پنل کاربری LED تمام لمسی روی درب – مجهز به WiFi
WM-G105DWسری G – ظرفیت ۱۰٫۵ کیلو با ۷ کیلو خشک کن هیبریدی – رنگ سفید – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – پنل کاربری LED تمام لمسی روی درب – مجهز به WiFi
WM-G105SSسری G – ظرفیت ۱۰٫۵ کیلو با– رنگ استیل – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – پنل کاربری LED تمام لمسی روی درب – مجهز به WiFi
WM-G105SWسری G – ظرفیت ۱۰٫۵ کیلو با– رنگ سفید – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – پنل کاربری LED تمام لمسی روی درب – مجهز به WiFi
WM-GS2Miniلباس شویی Miniwash Signature – ظرفیت ۲ کیلو – استیل – قابلیت شست و شو جداگانه و همزمان با دستگاه اصلی – ۸۰۰ دور – پنل لمسی – ۸  برنامه شستشو – قابل نصب با تمام مدلهای G همرنگ
WM-GW2Miniلباس شویی Miniwash Signature – ظرفیت ۲ کیلو – سفید – قابلیت شست و شو جداگانه و همزمان با دستگاه اصلی – ۸۰۰ دور – پنل لمسی – ۸  برنامه شستشو – قابل نصب با تمام مدلهای G همرنگ
WM-B124SS۱۲ کیلو – نقره ای – ۶ Motion  – بخارشوی TrueSteam – مجهز به TurboWash – صفحه نمایش LCD – پنل لمسی
WM-B124SW۱۲ کیلو – سفید – ۶ Motion  – بخارشوی TrueSteam – مجهز به TurboWash – صفحه نمایش LCD – پنل لمسی
WM-L1055CS۱۰٫۵ کیلو – ۷ کیلو خشک کن – بخارشوی TrueSteam – سری تایتان ۱۴۰۰ دور – موتور DD – استیل نقره ای – دارای ۶ Motion – پنل تمام لمسی مشکی – بخار شوی – درب مشکی دور استیل
WM-L1055CW۱۰٫۵ کیلو – ۷ کیلو خشک کن – بخارشوی TrueSteam – سری تایتان ۱۴۰۰ دور – موتور DD – سفید – دارای ۶ Motion – پنل تمام لمسی مشکی – بخار شوی – درب مشکی دور استیل
WM-L1050ST۱۰٫۵ کیلو – سری تایتان – موتور بدون تسمه DD – نقره ای – دارای ۶ Motion – پنل تمام لمسی مشکی – بخار شوی – درب مشکی دور استیل
WM-L1050SW۱۰٫۵ کیلو – سری تایتان – موتور بدون تسمه DD – سفید – دارای ۶ Motion – پنل تمام لمسی مشکی – بخار شوی – درب مشکی دور استیل
WM-L1045CS۱۰٫۵ کیلو با ۷ کیلو خشک کن – رنگ استیل با پنل مشکی – دارای ۶ Motion – پنل LED لمسی – بخار شوی – مجهز به WiFi – درب مشکی دور استیل
WM-1045CW۱۰٫۵ کیلو با ۷ کیلو خشک کن – رنگ سفید- دارای ۶ Motion – پنل LED لمسی – بخار شوی – مجهز به WiFi – درب مشکی دور استیل
WM-1015SS۱۰٫۵ کیلو – رنگ تیتانیوم – دارای ۶ Motion – بخار شوی – مجهز به TurboWash – درب مشکی دور استیل
WM-1015SW۱۰٫۵ کیلو – رنگ سفید – دارای ۶ Motion – بخار شوی – مجهز به TurboWash – درب مشکی دور استیل
WM-513TS۱۳ کیلو – درب از بالا – موتور بدون تسمه DD – سیلور – ۶ Motion – دیگ تمام استیل – دارای هیتر برای شستشو با آب داغ و بخار Steam
WM-513TW۱۳ کیلو – درب از بالا – موتور بدون تسمه DD – سفید – ۶ Motion – دیگ تمام استیل
WM-946SS۹ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – مجهز به TurboWash – پنل LED لمسی – درب مشکی دور استیل
WM-946SW۹ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion – بخارشوی TrueSteam – مجهز به TurboWash – پنل LED لمسی – درب مشکی دور استیل
WM-865CS۸ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion – مجهز به ۵ کیلو خشک کن – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور استیل
WM-865CW۸ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion – مجهز به ۵ کیلو خشک کن – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور استیل
WM-845SS۸ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion – بخار شوی اسپا –  مجهز به TurboWash – پنل LED لمسی – درب مشکی دور تیتانیوم
WM-845SW۸ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – مجهز به TurboWash – پنل LED لمسی – درب مشکی دور نقره ای
WM-843SS۸ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور تیتانیوم
WM-843SW۸ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور سفید
WM-743SS۷ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور تیتانیوم
WM-743SW۷ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور سفید
WM-712NS۷ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion  – پنل LED لمسی – درب بزرگ همرنگ بدنه – ۱۴ برنامه شستشو
WM-721NW۷ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – پنل LED لمسی – درب بزرگ همرنگ بدنه – ۱۴ برنامه شستشو
WM-623ST۶ کیلو – رنگ نقره ای – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور نقره ای
WM-623SW۶ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – بخار شوی اسپا – پنل LED لمسی – درب مشکی دور سفید
WM-621NS۶ کیلو – رنگ تیتانیوم – ۶ Motion  – پنل LED لمسی – درب بزرگ همرنگ بدنه – ۱۴ برنامه شستشو
WM-621NW۶ کیلو – رنگ سفید – ۶ Motion  – پنل LED لمسی – درب بزرگ همرنگ بدنه – ۱۴ برنامه شستشو
S3RFسیستم مراقبت از لباس استایلر – تکنولوژی بخار – Refresh لباس – از بین برنده انواع بوی نامطبوع / چروک های سطحی و آراسته کردن – بهداشتی و ضد عفونی کننده  –  خط اتوی شلوار – خشک کن با دمای پایین – ۳ آویز لباس و یک شلوار – مجهز به WiFi – صفحه نمایش LED مخفی – قهوه ای اسپرسو
S3WFسیستم مراقبت از لباس استایلر – تکنولوژی بخار – Refresh لباس – از بین برنده انواع بوی نامطبوع / چروک های سطحی و آراسته کردن – بهداشتی و ضد عفونی کننده  –  خط اتوی شلوار – خشک کن با دمای پایین – ۳ آویز لباس و یک شلوار – مجهز به WiFi – صفحه نمایش LED مخفی – سفید