021-88288161-2

لیست قیمت ماشین ظرفشویی بوش BOSCH

لیست قیمت ماشین ظرفشویی بوش BOSCH

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۴۴۴۵SKS62E22IR – سفید۶ نفره  رومیزی دارای مانیتور۵۵,۲۵۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۴۶SKS62E28IR – سیلور ۶ نفره رومیزی دارای مانیتور۵۹,۲۴۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۴۷SMS40C02IR – سفید ۱۲ نفره ۴برنامه مصرف A+۶۴,۸۱۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۴۸SMS40C08IR – استیل ۱۲نفره ۴برنامه مصرف A+۶۷,۴۴۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۴۹SMS451101B – استیل -۱۲نفره -۵برنامه۹۰,۰۳۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۰SMS67MW01B – سفید – ۱۳ نفره – ۵برنامه۱۱۱,۹۸۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۱SMS67MI01B – استیل۔ ۱۳ نفره – ۷ برنامه۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۲SMS58M02IR – سفید – ۱۴ نفره – ۵برنامه دیجیتال۷۵,۲۱۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۳SMS58MI08IR – استیل – ۱۴نفره – ۵ برنامه۷۷,۲۱۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۴SMS46MW01B – سفید- ۱۴نفره – ۶ برنامه۹۶,۲۲۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۵SMS46MI01B – استیل – ۱۴نفره – ۶ برنامه۹۹,۲۷۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۶SMS67TW02B – سفید- ۱۴نفره-۷ برنامه۱۲۰,۸۱۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۷SMS67TI02B – استیل۔ ۱۴ نفره – ۷ برنامه۱۲۴,۳۸۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۸SMS88TI02M – سفید – ۱۴ نفره – ۸ برنامه۱۳۹,۴۰۵,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۵۹SMS88TW01M – استیل – ۱۴نفره – ۸ برنامه۱۲۸,۴۸۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۶۰SMS88TI01M – استیل – ۱۴نفره – ۸ برنامه – دیجیتال پنل داخل۱۳۲,۵۸۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود
۴۴۶۱SMS88TW02M – سفید – ۱۴ نفره – ۸ برنامه۱۳۵,۳۱۰,۰۰۰سه شنبه ۲۷ آذرموجود