021-88288161-2

لیست قیمت جارو برقی ال جی LG

لیست قیمت جارو برقی ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت جارو برقی ال جی LG

VN-3320BK

جاروبرقی ال جی

۵,۳۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – فیلتر میکرو – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3320WH

جاروبرقی ال جی

۵,۳۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – فیلتر میکرو – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3322RF

جاروبرقی ال جی

۵,۸۰۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – فیلتر هپا ۱۳ – کیسه ضد آلرژی – قرمز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3322ST

جاروبرقی ال جی

۵,۸۰۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – فیلتر هپا ۱۳ – کیسه ضد آلرژی – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3822HRB

جاروبرقی ال جی

۱۰,۸۰۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی دسته – فیلتر هپا ۱۳ – مشکی : قرمز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3822HSS

جاروبرقی ال جی

۱۰,۸۰۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی دسته – فیلتر هپا ۱۳ – تیتانیوم :نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3824HRB

جاروبرقی ال جی

۱۱,۳۰۰,۰۰۰۲۴۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی دسته – فیلتر هپا ۱۳ – مشکی : قرمز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-3824HSS

جاروبرقی ال جی

۱۱,۳۰۰,۰۰۰۲۴۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی دسته – فیلتر هپا ۱۳ – تیتانیوم : نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VI-3870HTS

جاروبرقی ال جی

۱۳,۸۵۰,۰۰۰مصرف ۷۰۰ وات بازدهی معادل ۲۴۰۰ وات – موتور اینورتر هوشمند BLDC – کم صدا – کیسه اس – ۴ لیتر – فیلتر هپا ۱۴ – کنترل روی دسته – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-5220HRB

جاروبرقی ال جی

۵,۶۵۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – بدون کیسه – کنترل روی دسته – مشکی قرمز – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-5220HTS

جاروبرقی ال جی

۵,۶۵۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – بدون کیسه – کنترل روی دسته – مشکی نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-8120HTS

جاروبرقی ال جی

۸,۴۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – کنترل روی دسته – مشکی نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-8120HRF

جاروبرقی ال جی

۸,۴۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – کنترل روی دسته – مشکی قرمز – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-8320HRF

جاروبرقی ال جی

۹,۴۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – قرمز -جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-8320HTS

جاروبرقی ال جی

۹,۴۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-8520HRF

جاروبرقی ال جی

۱۱,۸۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – قرمز – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-8520HTS

جاروبرقی ال جی

۱۱,۸۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-8720HBK

جاروبرقی ال جی

۱۵,۹۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور RoboSense – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – مشکی قرمز متالیک – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2320CRF

جاروبرقی ال جی

۴,۲۴۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – قرمز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2320CTS

جاروبرقی ال جی

۴,۲۴۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2320CBK

جاروبرقی ال جی

۴,۲۴۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۴ لیتر – کنترل روی بدنه – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2820HRF

جاروبرقی ال جی

۵,۷۵۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۵ لیتر – کنترل روی دسته – قرمز۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2820HTS

جاروبرقی ال جی

۵,۷۵۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۵ لیتر – کنترل روی دسته – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2820HWH

جاروبرقی ال جی

۵,۷۵۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کیسه ای – ۵ لیتر – کنترل روی دسته – سفید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2822HRF

جاروبرقی ال جی

۶,۲۶۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۵ لیتر – کنترل روی دسته – نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VN-2822HTS

جاروبرقی ال جی

۶,۲۶۰,۰۰۰۲۲۰۰ وات – کیسه ای – ۵ لیتر – کنترل روی دسته – مشکی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-4220HRF

جاروبرقی ال جی

۶,۲۶۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – بدون کیسه ای – کنترل روی دسته – مشکی قرمز –  جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-4220HTS

جاروبرقی ال جی

۴,۹۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – بدون کیسه ای – کنترل روی دسته – مشکی نقره ای –  جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-4220HPL

جاروبرقی ال جی

۴,۹۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – بدون کیسه ای – کنترل روی دسته – مشکی بنفش –  جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7020HPL

جاروبرقی ال جی

۴,۹۰۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – کنترل روی دسته – مشکی بنفش – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7120HRF

جاروبرقی ال جی

۷,۲۷۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – کنترل روی دسته – مشکی قرمز – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7120HTS

جاروبرقی ال جی

۷,۲۷۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – کنترل روی دسته – مشکی نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7320HRF

جاروبرقی ال جی

۷,۲۷۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – قرمز – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7320HTS

جاروبرقی ال جی

۸,۴۸۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – نقره ای – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7320HPL

جاروبرقی ال جی

۸,۴۸۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – بنفش – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7520HRF

جاروبرقی ال جی

۸,۴۸۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – قرمز متالیک – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7520HTS

جاروبرقی ال جی

۹,۸۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – نقره ای متالیک – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
VB-7520HBK

جاروبرقی ال جی

۹,۸۹۰,۰۰۰۲۰۰۰ وات – کمپرسور RoboSense – سیستم گرد بادی – کنترل روی دسته – کم صدا – مشکی قرمز متالیک – جارو برقی سطلی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت لوازم جانبی جارو برقی ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت  لوازم جانبی جارو برقی ال جی LG

VN-23**

کیسه جارو برقی ال جی

۲۲۰,۰۰۰کیسه ضد آلرژی هپا برای جارو برقی های VN-2316 و VN-2320 – بسته دو عددی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه