021-88288161-2

لیست قیمت جاروبرقی پاناسونیک PANASONIC

لیست قیمت جاروبرقی پاناسونیک PANASONIC

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت جاروبرقی پاناسونیک PANASONIC

BJ870S

جاروبرقی پاناسونیک

۴۴,۶۰۵,۰۰۰ایستاده – زمان کار ۱۰ دقیقه – سایکلون بیسیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CJ919

جاروبرقی پاناسونیک

۲۰,۸۴۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۵۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CJ917

جاروبرقی پاناسونیک

۱۸,۹۳۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۳۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CJ915

جاروبرقی پاناسونیک

۱۶,۲۸۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۱۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CJ913

جاروبرقی پاناسونیک

۱۴,۸۰۰,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۰۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CJ911

جاروبرقی پاناسونیک

۱۲,۶۷۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۱۹۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CG717

جاروبرقی پاناسونیک

۱۰,۵۵۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۳۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CG715

جاروبرقی پاناسونیک

۹,۴۹۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۱۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CG713

جاروبرقی پاناسونیک

۸,۴۳۵,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۲۰۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-CG711

جاروبرقی پاناسونیک

۷,۳۷۰,۰۰۰جارو برقی پاناسونیک – ۱۹۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-YL799

جاروبرقی سطلی پاناسونیک

۱۶,۱۷۵,۰۰۰جارو برقی سطلی پاناسونیک – ۲۴۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-YL699S

جاروبرقی سطلی پاناسونیک

۱۴,۶۹۰,۰۰۰جارو برقی سطلی پاناسونیک – ۲۱۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-YL637

جاروبرقی سطلی پاناسونیک

۱۰,۴۵۰,۰۰۰جارو برقی سطلی پاناسونیک – ۲۳۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MC-YL635T

جاروبرقی سطلی پاناسونیک

۹,۵۸۰,۰۰۰جارو برقی سطلی پاناسونیک – ۲۲۰۰ وات۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه