021-88288161-2

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  سری M

۴۳ M 6960

تلوزیون سامسونگ

۲۸,۷۰۰,۰۰۰SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ M 6960

تلوزیون سامسونگ

۳۴,۰۰۰,۰۰۰SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ M 6970

تلوزیون سامسونگ

۲۶,۳۰۰,۰۰۰SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ M 6970

تلوزیون سامسونگ

۳۵,۱۰۰,۰۰۰SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ M 6970

تلوزیون سامسونگ

۴۶,۹۰۰,۰۰۰SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ M 6965

تلوزیون سامسونگ

۳۷,۵۰۰,۰۰۰CURVED – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ M 6965

تلوزیون سامسونگ

۴۵,۴۰۰,۰۰۰CURVED – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ M 6975

تلوزیون سامسونگ

۳۸,۶۰۰,۰۰۰CURVED – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ M 6975

تلوزیون سامسونگ

۵۰,۴۰۰,۰۰۰CURVED – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  UHD

۴۳ MU 7980

تلوزیون سامسونگ

۲۶,۹۰۰,۰۰۰UHD – SMART – Wireless Iran bult-in۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ MU 7970

تلوزیون سامسونگ

۳۹,۲۰۰,۰۰۰UHD – SMART – Wireless Iran bult-in۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ MU 7980

تلوزیون سامسونگ

۴۱,۲۰۰,۰۰۰UHD – SMART – Wireless Iran bult-in۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MU 7985

تلوزیون سامسونگ

۵۹,۴۰۰,۰۰۰CURVED – UHD – SMART – Sound mirroring۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MU 7980

تلوزیون سامسونگ

۵۵,۲۰۰,۰۰۰CURVED – UHD – SMART – Sound mirroring۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ MU 7985

تلوزیون سامسونگ

۴۳,۴۰۰,۰۰۰CURVED – UHD – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MU 7995

تلوزیون سامسونگ

۶۵,۲۰۰,۰۰۰CURVED – SMART – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MU 8990

تلوزیون سامسونگ

۷۳,۶۰۰,۰۰۰UHD – SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MU 8995

تلوزیون سامسونگ

۸۰,۷۰۰,۰۰۰CURVED – UHD – SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  PUHD

۵۵ MU 10000

تلوزیون سامسونگ

۹۶,۵۰۰,۰۰۰CURVED – UHD – SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  SUHD

۵۵ MS 8985

تلوزیون سامسونگ

۸۰,۷۰۰,۰۰۰SUHD – SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MS 9995

تلوزیون سامسونگ

۹۴,۸۰۰,۰۰۰Framoless Design – CURVED – SUHD – SMSRT – 360 Design – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  OLED Series

۵۵ MQ 77

تلوزیون سامسونگ

۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰OLED – Quantom Dot Color – HDR 1500 – ۳۶۰ Design – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ MQ 78

تلوزیون سامسونگ

۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰OLED – Quantom Dot Color – CURVED – HDR 1500 – ۳۶۰ Design – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  UHD

۶۵ MU 7995

تلوزیون سامسونگ

۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰UHD – HDR Pro – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵ MU 8990

تلوزیون سامسونگ

۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰HDR Pro – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵ MU 8995

تلوزیون سامسونگ

۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰UHD – HDR Pro – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵ MU 8990

تلوزیون سامسونگ

۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰HDR Pro – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲ MU 8990

تلوزیون سامسونگ

۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰HDR Pro – Wireless Iran bult-in – Sound mirroring – ۳۶۰ Design۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  PUHD

۶۵ MU 10000

تلوزیون سامسونگ

۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰UHD – SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  SUHD

۶۵ MS 8985

تلوزیون سامسونگ

۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰SMART – 360 Design – SMART – HDR 1000۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵ MS 9995

تلوزیون سامسونگ

۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰CURVED – SUHD – SMSRT – 360 Design – HDR 1000 – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت تلوزیون سامسونگ SAMSUNG  OLED Series

۶۵ Q 77

تلوزیون سامسونگ

۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰Quantom Dot Color – HDR 1500 – ۳۶۰ Design – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵ Q 78

تلوزیون سامسونگ

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰Quantom Dot Color – CURVED – HDR 1500 – ۳۶۰ Design – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵ Q 77

تلوزیون سامسونگ

۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰Quantom Dot Color – HDR 1500 – ۳۶۰ Design – ULTRA BLACK۰,۰۰۰,۰۰۰