021-88288161-2

لیست قیمت تلوزیون ایکس ویژن X-VISION

لیست قیمت تلوزیون ایکس ویژن X-VISION

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۵۰۴۹۳۲ XS 450 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۳,۴۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۰۳۲ XK 550 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۳,۴۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۱۳۲ XK 560 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۶,۳۶۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۴۵۲۴ XS 450 – Normal – سایز ۲۴ اینچ۱۰,۵۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۴۶۲۴ D 40 – Normal – سایز ۲۴ اینچ۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۴۷۲۴ XS 432 – Normal – سایز ۲۴ اینچ۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۴۸۲۹ XS 440 – Normal – سایز ۲۹ اینچ۹,۸۹۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۲۳۲ XY 410 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۳,۴۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۳۳۲ XK 532 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۶,۳۶۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۴۳۲ XT 520 – Normal – سایز ۳۲ اینچ۱۵,۷۷۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۵۴۳ XY 410 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۲,۲۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۶۴۳ XT 515 – Smart Android – سایز ۴۳ اینچ۲۸,۸۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۷۴۳ XK 555 – Smart Android – سایز ۴۳ اینچ۲۵,۳۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۸۴۳ XK 565 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۵۹۴۳ XT 510 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۲,۲۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۰۴۳ XK 550 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۲,۲۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۱۴۳ XK 560 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۵,۷۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۲۴۳ XK 570 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۵,۷۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۳۴۳ XS 412 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۲,۲۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۴۴۳ XT 520 – Normal – سایز ۴۳ اینچ۲۵,۵۴۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۵۴۸ XLU 715 – 4K Smart – سایز ۴۸ اینچ۳۱,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۶۴۸ XL 540 – Normal – سایز ۴۸ اینچ۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۷۴۸ XL 545 – Smart – سایز ۴۸ اینچ۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۸۴۸ XK 532 – Normal – سایز ۴۸ اینچ۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۶۹۴۹ XTU 815 – 4K Smart Android – سایز ۴۹ اینچ۳۸,۴۳۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۰۴۹ XLU 825 – 4K Smart – سایز ۴۹ اینچ۳۷,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۱۴۹ XKU 635 – 4K Smart – سایز ۴۹ اینچ۴۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۲۴۹ XK 555 – Smart Android – سایز ۴۹ اینچ۲۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۳۴۹ XT 510 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۲۸,۵۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۴۴۹ XT 610 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۲۸,۵۵۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۵۴۹ XT 515 – Smart Android – سایز ۴۹ اینچ۲۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۶۴۹ XT 520 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۲۷,۳۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۷۴۹ XT 550 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۲۶,۹۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۸۴۹ XT 570 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۳۲,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۷۹۴۹ XT 560 – Normal – سایز ۴۹ اینچ۳۲,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۰۴۹ XTU 625 – 4K Smart Android – سایز ۴۹ اینچ۳۶,۲۱۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۱۴۹ XTU 615 – 4K Smart Android – سایز ۴۹ اینچ۳۷,۳۳۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۲۵۵ XTU 815 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۴۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۳۵۵ XLU 825 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۴۴,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۴۵۵ XKU 635 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۵۹,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۵۵۵ XTU 625 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۵۱,۹۸۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۶۵۵ XTU 615 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۵۴,۴۹۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۷۵۵ XLU 715 – 4K Smart Android – سایز ۵۵ اینچ۴۲,۵۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۸۵۵XT 515 – Smart – سایز ۵۵ اینچ۴۵,۲۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود
۵۰۸۹۶۵ XTU 815 – 4K Smart Android – سایز ۶۵ اینچ۸۰,۰۰۰,۰۰۰جمعه ۱۹ بهمنموجود